Dịch vụ của Study Match

 • Tư vấn chung
   • Tư vấn giúp bạn lựa chọn khóa, ngành học thích hợp với nhu cầu, khả năng của bạn, và điều kiện để xin thị thực;
   • Có bộ phận phụ trách di trú sẽ giúp đỡ và tư vấn cho bạn trong thời gian học tập ở Úc để hội đủ điều kiện xin thị thực thường trú sau khi học ít nhất 2 năm và tốt nghiệp tại Úc;
   • Tư vấn và hướng dẫn bạn đường hướng và cách đăng ký công việc và cách xin thị thực;
   • Hợp tác với các cơ quan tuyển dụng, tư vấn và hướng dẫn bạn kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.
 • Đăng ký trường học & ghi danh học
 • Xin các thị thực vào Úc
 • Chi phí dịch vụ